lang="vi-VN"
Theo dõi và quản lý hợp đồng doanh nghiệp hiệu quả trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Theo dõi và quản lý hợp đồng doanh nghiệp hiệu quả trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngày đăng: 02/08/2013 - Số lần đọc: 3638
Phân hệ Hợp đồng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình thực hiện hợp đồng: tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, số lượng hàng đã giao cho từng hợp đồng. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống báo cáo có thể nắm rõ tình hình thực hiện các hợp đồng và doanh thu, chi phí của từng hợp đồng.Phân hệ Hợp đồng giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Theo dõi tiến trình thực hiện từng dự án, từng hợp đồng: ai thực hiện, tiến độ, tổng giá trị, giá trị thanh lý, công nợ, tình trạng xuất hoá đơn, dự kiến chi, lãi lỗ,...2. Lập hợp đồng bán dựa trên các đơn đặt hàng đã lập trước đó, xuất hoá đơn bán hàng từ hợp đồng bán giúp kế toán không mất thời gian nhập lại thông tin.3. Kết nối với AMIS.VN để nhận toàn bộ thông tin hợp đồng của nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại hợp đồng.

 

       
  Quỹ   Ngân hàng   Mua hàng   Bán hàng  
 
 
 
 
 
         
  Kho   Hợp đồng   Tài sản cố định   Công cụ dụng cụ  
                 
         
  Giá thành   Thuế   Ngân sách   Tổng hợp